chmuryl
chmuryp

PREZYDENCKIE WYRÓŻNIENIE DLA ORATORIUM TWÓJ DOM
Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji oraz nawiązując do wieloletniej współpracy  Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi, po raz kolejny władze samorządowe spotkały się z krośnieńskimi organizacjami pozarządowymi podczas XX edycji Forum Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie odbyło się  5 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w Hotelu Krosno Nafta.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedstawiciele Rady Miasta Krosna oraz władze samorządowe.
   
Z-ca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran podkreślił, iż niebagatelne jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rożnych płaszczyznach, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania życia mieszkańców Krosna. A liczny udział organizacji pozarządowych w XX Forum wskazuje, że wzrasta świadomość oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych w budowanie wzajemnych relacji służących  pogłębianiu współpracy z Gminą Krosno.PROGRAM  XX Forum Organizacji Pozarządowych:

•    Otwarcie Forum - Prezydent Miasta Krosna
•    Prezentacja „Forum organizacji pozarządowych w  ostatnich 10 latach” – Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
•    Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi na rok  2014 –  Julita Jaśkiewicz - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
•    Omówienie dobrych praktyk w organizacjach pozarządowych – Zdzisław Socha – Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
•    Sprawy różne – dyskusja
•    Zakończenie Forum


   
Prezydent Miasta Krosna podczas trwania XX Forum Organizacji Pozarządowych wręczył  Listy Gratulacyjne. Wśród nagrodzonych znalazł się ks. Józef Gibała – dyrektor krośnieńskiego  Oratorium „Twój Dom”. Otrzymał on wyróżnienie za działalność Oratorium na rzecz dzieci i młodzieży, zaangażowanie w budowaniu  i propagowaniu postaw obywatelskich.


   
Kierowane przez ks. Józefa Gibałę Oratorium otacza opieką dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, rodzin niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie materialnym.W budynku placówki do dyspozycji wychowanków są piękne sale dydaktyczne do zajęć lekcyjnych, sale zabaw dla najmłodszych, siłownia, sala bilardowa, świetlica, kuchnia i stołówka, gdzie dzieci i młodzież każdego dnia spożywają ciepły dwudaniowy posiłek  z deserem.


   
Podopieczni Oratorium mogą w spokojnych warunkach odrabiać lekcje, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach: komputerowych, teatralnych, plastycznych, sportowych, językowych, muzycznych.             


   
Oratorium poprzez starannie dobrany program zajęć i sposób spędzania wolnego czasu daje dzieciom możliwość rozwijania ich indywidualnego potencjału i wyjątkowości.  Zajęcia, które prowadzimy często w formie zabaw, wymuszają na dzieciach aktywne uczestnictwo i pokonywanie własnych ograniczeń i obaw. Dzieci uczą się jak wyrażać uczucia, nie raniąc innych; jak dbać o swoje sprawy i własną przestrzeń, nie stosując agresji; jak radzić sobie z trudnymi emocjami i mówić o nich.   
Oratorium „ Twój Dom” to placówka bezpieczna, przyjazna i „otwarta” dla dzieci i młodzieży, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiąganie SUKCESU przez wychowanków. W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa  i obowiązki.  Ma zapewnione warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju.

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin