chmuryl
chmuryp

Rok szkolny 2016-2017


MISJA ORATORIUM „TWÓJ DOM”

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
Pragniemy, w każdym wychowanku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

WIZJA ORATORIUM „TWÓJ DOM”

Oratorium „Twój Dom” jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.
Zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój ułatwiający adaptacje szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Oratorium „Twój Dom” aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym i promuje swoje osiągnięcia.

SYSTEM WARTOŚCI

Wartości uniwersalne to: piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają największy wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.
We wspólnym działaniu nauczyciel i dziecko a także rodzice, kierują się wartościami wyrażającymi się dążeniem do:
-    czynienia dobra, uczciwości, prawdomówności,
-    poznania prawdy, odkrywania rzeczywistości,
-    respektowania wolności, godności własnej i drugiego człowieka, tolerancji, solidarności,
-    poszukiwań i admirowania piękna.

Oratorium „Twój Dom” podejmuje działania związane z tworzeniem otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu przez dziecko wartości uniwersalnych do których należą:

1. celebrowanie tradycji rodzinnych i świątecznych, zgodnie z kalendarzem chrześcijańskim
2.   wdrażanie programów edukacji prozdrowotnej, ekologicznej,
3. kreowanie tożsamości regionalnej (duma z bycia Polakiem, mieszkańcem ziemi podkarpackiej)
4.  budzenie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za siebie, działania swoje i innych,
5. wprowadzanie dziecka w kolejne etapy edukacji zdecydowanie, pewnie, bez lęku (osiąganie pełnej dojrzałości emocjonalno-społecznej).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2.  budowanie systemu wartości,
3. kształtowanie u dzieci i młodzieży odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4. rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi  i dorosłymi,
5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce wychowanków o zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6. troska o sprawność fizyczną  - zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7.  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8.  wprowadzenie dzieci i młodzież w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9. zapewnienie wychowankom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

1.   stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
2.   rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
3.   kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
4.   wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
5.  stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
6.   nauka przez aktywne działanie,
7. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
8.   okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
9.  włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w Oratorium „Twój Dom” zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka są nimi:

1.    Zasada indywidualizacji
2.    Zasada integracji
3.    Zasada wolności i swobody działania
4.    Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.    Zasada aktywności
6.    Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy  z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka naszego wychowanka.

METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

-    Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
-    Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
-    Opowieść ruchowa
-    Gimnastyka ekspresyjna
-    Gimnastyka rytmiczna

-    Pedagogika zabawy
-    Gimnastyka mózgu
-    Metoda Dobrego Startu
-    Relaksacja
-    Muzykoterapia
-    Artreterapia
-    Bajkoterapia
-    Zabawy paluszkowe
-    Integracja SensorycznaNauczyciele realizują w grupach: Programy edukacyjne, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Zdrowotnej, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej,

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Cele:
1.  dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych Oratorium  i środowiska rodzinnego,
2.    wszechstronny rozwój dziecka,
3.    nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
4.    przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania wychowanka w placówce,
5.  przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
6.    wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
7.    zaangażowanie rodziców w prace na rzecz placówki Oratorium „Twój Dom”,
8.    promowanie placówki w środowisku lokalnym,

GODZINA – 13.00

Schodzenie się dzieci i młodzieży. Spontaniczne zabawy w grupach wiekowych i zajęcia indywidualne w małych zespołach, podejmowane spontanicznie przez wychowanków oraz organizowane przez nauczycielkę w celach: wyrównawczych kompensacyjnych i stymulujących rozwój.
GODZINA – 14.00    

Zajęcia edukacyjne - organizowane, inspirowane i prowadzone w formie zabaw, ćwiczeń, gier przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci i młodzieży w różnych sferach rozwoju w celu zdobywania i poszerzania wiadomości i doświadczeń, doskonalenia i rozwijania umiejętności i sprawności oraz samorealizacji, dostosowanie do potrzeb i możliwości wychowanków.

GODZINA – 15.00

Wyjście na stołówkę oratoryjną - wspólny obiad. Czynności porządkowe i higieniczne po obiedzie.
GODZINA – 15.30 -18.00 

Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb wychowanków. Zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, technicznej, muzycznej, ruchowej, językowej, komputerowej, czytelniczej. Gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, quizy  w zależności od potrzeb grupy. Pobyt wychowanków na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie  oratoryjnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych. Rozmowy z dziećmi, młodzieżą i z rodzicami, rozchodzenie się podopiecznych do domu.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin