chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ II - Cel i sposoby ich realizacji

§ 5
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego jego życia, a w szczególny sposób promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samym sobą, innymi ludźmi i siłą wyższą, jakkolwiek się ją rozumie.

§ 5a
Celem Stowarzyszenia jest również kształtowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

§ 5b
Celem Stowarzyszenia jest też inicjowanie i wspieranie oratoriów oraz innych form opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych i zagrożonych, w duchu powściągliwości i pracy.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie edukacji, nastawione na doświadczenie i uczestniczenie,
organizowanie i prowadzenie różnorakich form i metod pracy adresowanych do jednostki, grupy - różnego wieku, zainteresowań i zadań,
organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,
prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej,
współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą,
propagowanie zasad wychowawczych Ks. Bronisława Markiewicza,
wspomaganie "Oratorium Twój Dom" istniejącego przy placówce Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Krośnie przy ul. Wojska Polska 28,
inicjowanie podobnych form opieki w innych miejscowościach,
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie działalności gospodarczej.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin