chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 7a
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba mające ukończone przynajmniej 16 lat, akceptująca jego cele i charakter oraz swoim dotychczasowym zachowaniem dająca gwarancję przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 7b
Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

§ 7c
Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba pozbawiona praw publicznych.

§ 8
Nabycie członkostwa następuje w wyniku pisemnej deklaracji zainteresowanego. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie co najmniej jednej opinii wprowadzającej członka Stowarzyszenia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14-dniowym.

§ 9
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia, wykluczenia przez Zarząd Główny za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia i działanie na jego szkodę, w wypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy.

§ 9a
Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu.

§ 10
Członkom Stowarzyszenia przysłuchuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo do ogłaszania wniosków dotyczących jego działalności oraz podejmowania inicjatyw związanych z tą działalnością.

§ 11
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest branie czynnego udziału w pracach i działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, - opłacanie składek członkowskich.

§ 12
Za zasługi poniesione dla Stowarzyszenia może ona nadać godność członka honorowego. Do członków honorowych nie stosuje się paragrafów określających uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna wspierająca materialnie działanie Stowarzyszenia. Wysokość świadczeń członków wspierających określa Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie wspierający poza obowiązkiem określonym w § 13 nie mają innych obowiązków. Nie przysługują im również uprawnienia dla członków zwyczajnych poza głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu członków Zgromadzenia.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin