chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
Zarząd Główny Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 16
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata

§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Zebraniem.

§ 17a
W wypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 100, Walne Zebranie Członków przekształca się w Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. Wybór delegatów będzie odbywał się według zasad określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 18
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku. Zawiadomienie o jego terminie powinno być dostarczone przynajmniej dwa tygodnie naprzód.

§ 20
Walne Zebranie nadzwyczajne może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz na żądanie 1/5 członków Stowarzyszenie. Powinno ono odbyć się w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia decyzji lub ogłoszenia żądania. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie szczegółowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia,
uchwalenie Statutu oraz zmian w nim,
wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie członkostwa,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku,
określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach.

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 23
Uchwały w sprawie zmian w statucie i likwidacji Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia oraz, gdy odmiennie postanowi Walne Zebranie. Wówczas głosowanie jest tajne.

§ 24
W Walnym Zebraniu obok członków uczestniczy na równych prawach Asystent Kościelny Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają głos doradczy. Na Walne Zebranie zaprasza się również członków honorowych.

§ 25
Zarząd Główny Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem kieruje jego pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia a w szczególności: zwołanie Walnego Zebrania, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z prowadzenia działalności, kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

§ 27
Zarząd składa się z 7 członków wybranych na Walnym Zebraniu. Przewodniczący Zarządu jest Prezesem Stowarzyszenia wybranym w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie. W pracach Zarządu bierze udział Asystent Kościelny na równych prawach z pozostałymi członkami Zarządu.

§ 28
Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków zastępcę Prezesa, sekretarza oraz skarbnika. W wypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd spośród swoich członków wybiera osobę będącą kierownikiem tej działalności.

§ 30
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 31
Oświadczenie woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych i finansowych składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes, a w razie jego nieobecności, zastępca Prezesa. Gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika Stowarzyszenia.

§ 31a
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32
Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, liczy 3 osoby i jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

§ 32a
Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 33
Do zadań Komisji należy:
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia, składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium.

§ 34
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 35
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia, zwany dalej Sądem Koleżeńskim, składa się z 5 członków spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych naczelnych władz Stowarzyszenia.

§ 36
Do zakresu działalności Sądu Koleżeńskiego należy: orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia, orzekanie w sprawach honorowych oraz wynikłych z nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz działań na szkodę Stworzyszenia rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 37
Karami organizacyjnymi są:
upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 1 do 6 miesięcy,
wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 38
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 39
Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim i organizację jego pracy określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Sąd Koleżeński.

§ 40
Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą w trakcie kadencji dokoptować do swego składu członków w liczbie nie przekraczającej 1/4 składu pochodzącego z wyboru.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin