chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ V - Struktura Stowarzyszenia

§ 41
Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe w innych miejscowościach kraju.

§ 42
Do powstania koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków zamieszkałych na terenie działania Koła.

§ 43
Władze koła stanowią:
Walne Zebranie Koła,
Zarząd Koła,
Komisja Rewizyjna Koła.

§ 44
Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła i do jego kompetencji należy: wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, udzielanie Zarządowi Koła absolutorium, podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 45
Walne Zebranie Koła zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Koła. Walne Zebranie Koła może być zwyczajne i nadzwyczajne. § 19 i § 20 stosuje się odpowiednio, z tym, że nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może zwołać także Zarząd Główny Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Koła bierze udział członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 46
Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz 3 członków. Do wyboru Zarządu stosuje się odpowiednio § 28 i § 29 Statutu.

§ 47
Do zakresu działania Zarządu Koła należy: realizacja celów Stowarzyszenia na terenie działania Koła, realizacja uchwał władz Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Koła, reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działania Koła. § 30 i § 31a stosuje się odpowiednio.

§ 48
Komisja Rewizyjna Koła liczy 3 osoby i kontroluje działalność Koła. Ze swej działalności składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Koła i stawia wnioski w przedmiocie udzielania absolutorium. § 32a i § 34 stosuje się odpowiednio.

§ 49
Do władz Koła stosuje się odpowiednio § 40 Statutu.

§ 50
Koło nie prowadzi działalności gospodarczej.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin