chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ VII - Likwidacja Stowarzyszenia

§ 56
Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków, podjętej zgodnie z § 23 Statutu.

§ 57
Likwidacja Stowarzyszenia następuje w przypadku: zmniejszenia się liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15 osób, cofnięcia aprobaty kościelnej i odwołanie asystenta kościelnego, gdy tak postanowi Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością zwyczajną głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 58
W przypadku likwidacji Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 59
W wypadku likwidacji majątku Stowarzyszenia przeznacza się go na rzecz działalności wychowawczo-opiekuńczej prowadzonej przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła z siedzibą w Strudze, ul. Piłsudskiego 252 lub innej placówce opiekuńczej podległej Zgromadzeniu, w częściach określonych przez Walne Zebranie Członków.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin