chmuryl
chmuryp

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA STATUTOWEGO

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia działania statutowe skierowane są w kierunku dzieci i młodzieży, szczególnie najbardziej zagrożonych z powodu różnorodnych negatywnych zjawisk społecznych takiego typu jak: ubóstwo, alkoholizm, bezrobocie, patologie przestępcze itp.
Działania te kierowane wpierw do młodego pokolenia mają też objąć rodziny dzieci i młodzieży objętych opieką ze strony Stowarzyszenia. Nieodzowna też wydaje się przy takiego rodzaju działalności regularna współpraca z innymi instytucjami takiego typu jak: szkoła, sąd rodzinny, poradnie specjalistyczne, policja, instytucje kościelne.
Przedmiotem działania statutowego Stowarzyszenia "Oratorium Twój Dom" są świadczenia skierowane do wyżej wspomnianych adresatów z zakresu:

  • pomocy społecznej,
  • opiekuńczo-wychowawczej,
    edukacyjnej,
  • doradztwa specjalistycznego,
  • profilaktyki uzależnień,
  • podnoszenia świadomości społecznej.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie "Oratorium Twój Dom" - zgodnie z zapisem zawartym w Statucie Stowarzyszenia - swoją działalnością statutową obejmować może cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce jednak działania statutowe Stowarzyszenia koncentrują się na terenie miasta Krosna i najbliższej okolicy.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin